Obserwuj w Google News

PROGRAM WYBORCZY Mirosława Piotrowskiego: wybory 2020 [POGLĄDY, POSTULATY]

5 min. czytania
17.06.2020 20:16
Zareaguj Reakcja

PROGRAM WYBORCZY Mirosława Piotrowskiego na wybory 2020. Znamy już postulaty, które kandydat Ruchu Prawdziwa Europa chce zrealizować po wygranej w wyborach. Z jakimi obietnicami Mirosław Piotrowski startuje w wyborach na prezydenta?

PROGRAM WYBORCZY Mirosława Piotrowskiego: wybory 2020 [POGLĄDY, POSTULATY]
fot. Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER

Program wyborczy Mirosława Piotrowskiego: 2020

Program wyborczy Mirosława Piotrowskiego został opublikowany na jego oficjalnej stronie internetowej i witrynie Ruchu Prawdziwa Europa, któremu przewodniczy.

Program Mirosława Piotrowskiego: 

Prezydent Bezpiecznego Jutra

 1. Jest aktywny w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych.
 2. Chroni obywatela, także przed szkodliwymi posunięciami rządu.
 3. Realnie kreuje politykę zagraniczną Polski.
 4. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju, a nie za Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 5. Chroni życie ludzkie od samego poczęcia.
 6. Reanimuje bardzo chorą służbę zdrowia.
 7. Jest stróżem podatków – STOP dla ich mnożenia i podnoszenia! Opowiada się za ich obniżeniem!
 8. Jest za rozsądkiem klimatycznym, ale nie jest grabarzem polskiego górnictwa.
 9. Jest za wykorzystaniem potęgi polskiego rolnictwa.
 10. Jest za sądami dla obywatela, przeciwko politycznym karuzelom stanowisk w sądownictwie.
 11. Chroni przed prywatyzacją dobra narodowe, np. polskie lasy.
 12. Szlifuje bezcenny brylant jakim jest Polonia i Polacy mieszkający poza granicami Ojczyzny.

Program Ruchu Prawdziwa Europa: najważniejsze fragmenty:

WARTOŚCI

1. Podstawowym postulatem partii jest nienaruszalność życia ludzkiego – od poczęcia do naturalnej śmierci. Życie ludzkie powinno być otoczone troską i szacunkiem. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się zalegalizowaniu każdej sztucznej metody poczęcia życia ludzkiego, aborcji, eutanazji i działań na zarodkach ludzkich, które są niezgodne z prawem naturalnym, godnością ludzką i nauką moralną Kościoła Katolickiego.

2. Władza publiczna powinna wspierać instytucjonalną wartość małżeństwa, godność, intymność, integralność każdej rodziny. Nie do zaakceptowania jest zrównanie w  prawach i  obowiązkach związków pozamałżeńskich z małżeństwami zawartymi w sposób prawny.

3. Rodzina stanowi trwały związek monogamiczny mężczyzny i  kobiety, posiada swoje własne, niezbywalne prawa. Rodzice mają pierwszeństwo do wychowania potomstwa, zgodnie z wyznawanymi wartościami etycznymi,  społecznymi, duchowymi i religijnymi, które są istotne dla rozwoju rodziny oraz społeczeństwa. Jednocześnie przysługuje im prawo do rezygnacji z obowiązującego w danym kraju systemu wychowania, jeśli jest on sprzeczny z ich własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi.

4. RPE zdecydowanie sprzeciwia się propagowaniu w szeroko pojętej przestrzeni publicznej Ideologii LGBT, która stoi w sprzeczności z godnością człowieka i zasadami prawa naturalnego.

5. Ruch Prawdziwa Europa będzie podejmował działania w celu obrony prawa chrześcijan do wyznawania swojej wiary we wszystkich krajach.

Program Ruchu Prawdziwa Europa: POLSKA

6. Ruch Prawdziwa Europa podporządkowuje swoje działania dobru Polski i Polaków, bez względu na to gdzie mieszkają.

7. Polska historia i kultura stanowią elementy tożsamości narodowej, którenależy chronić i przekazywać w procesie edukacji młodych ludzi.

8. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek próbom zniekształcania i manipulowaniaprawdą historyczną o Polakach i polskich dziejach.

9. Ruch Prawdziwa Europa będzie działał na rzecz obrony polskiej wsi. Interesy polskiej wsi i  polskich rolników, którzy są fundamentem gospodarki żywnościowej Polski, będą obszarem szczególnej troski Ruchu. Postulujemy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników w pełnej kwocie, na równym poziomie w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

10. Jednym z elementów ochrony polskich producentów żywności powinien byćdemontaż dyktatu wielkich zagranicznych wielkopowierzchniowych sieci handlowych na polskim rynku.

11. Polscy producenci żywności powinni mieć możliwość sprzedaży swoich produktów w godziwych cenach, a rząd RP musi zapewnić a polskiemu rolnikowi uczciwą konkurencję na polskim rynku.

12. Polskie lasy i własność polskiej ziemi stanowią szczególne dobro Polski. RPE będzie stał na straży ich ochrony. 13. Wielkim skarbem Polski jest jej przyroda, którą chcemy chronić za wszelką cenę. Popieramy organizacje społeczne działające na rzecz rodzimej przyrody.

14. Fundamentem racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych i energetycznych dla dobra Polski i Europy jest strategia zrównoważonego rozwoju. Ruch Prawdziwa Europa zawsze będzie brał pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne kraju.

15. Polacy są narodem gościnnym i  tolerancyjnym. Oczekujemy, że goście odwiedzający Polskę i prowadzący u nas działalność biznesową uszanują porządek prawny i kulturowy polskiego domu.

16. Polacy od wieków zmuszani są do emigracji z różnych powodów, a przecież emigracja wywołuje nieodwracalne negatywne skutki w  wielu sferach życia. RPE, w imię chrześcijańskiej idei troski o człowieka, opowiada się za podejmowaniem wszelkich działań charytatywnych i politycznych na forum międzynarodowym, żeby każdy w swojej ojczyźnie, a nie na emigracji, miał godne warunki do życia i rozwoju swoich rodzin.

Program Ruchu Prawdziwa Europa: POLSKA W EUROPIE

17. Ruch Prawdziwa Europa będzie bronił interesów Polski na forum europejskim.  Ruch jest gotowy do współpracy z innymi partiami państw członkowskich UE, kierującymi się wartościami chrześcijańskimi.

 18. Ruch Prawdziwa Europa stoi na stanowisku, że polską racją stanu jest Unia Europejska oparta o ideę wspólnoty ojczyzn. Jednoznacznie popiera formę swobodnej współpracy suwerennych narodów. Jednym z elementów suwerenności Polski jest jej waluta – RPE uważa, że Polska nie powinna rezygnować z własnej waluty na rzecz euro.

19. Polska jest członkiem NATO. Jesteśmy przekonani, że wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi państwa europejskie, w  tym Polska, mają szanse na wzmocnienie swojego bezpieczeństwa. RPE stoi na stanowisku, że Unia Europejska nie powinna organizować własnej armii.

20. RPE będzie walczył na forum europejskim o prawa rodzin do życia i wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami, jednak z poszanowaniem praw rodzin chrześcijańskich.

21. Polskie rodziny, mieszkające na terytorium innych państw, mają niezbywalne prawo, zagwarantowane konwencjami międzynarodowymi, do opieki i  wpływu na wychowanie swoich dzieci. RPE zdecydowanie sprzeciwia się mechanizmom prowadzącym do pozbawiania rodziców tego prawa,  szczególnie z powodu przynależności narodowej czy kulturowej.

22. Ruch Prawdziwa Europa sprzeciwia się nadmiernym regulacjom przestrzeni życiowej mieszkańców UE prowadzącym do absurdów. RPE jest przeciwko ograniczaniu wolności i swobody wymiany myśli w Internecie.

Mirosław Piotrowski: program wyborczy 2020

Poniżej zamieścimy te postulaty, które Piotrowski wysunął w rozmowach z dziennikarzami i w trakcie oficjalnych konferencji, lecz ostatecznie nie zamieścił ich w oficjalnym programie.  

 • Prezydent RP  ma dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa, o sytuację w oświacie „powinien pytać rząd i ministra”
 • Dobrym rozwiązaniem byłoby powrócenie do poprzedniego systemu emerytalnego, gdzie nauczyciel mógłby przejść na emeryturę po 30 latach pracy, w tym po 25 latach pracy „przy tablicy"
 •  500+ powinno być zachowane, podwyższone i rewaloryzowane (za tokfm.pl)
 • Reanimacja służby zdrowia, obniżenie cen energii oraz obcięcie podatków
 • Rodzina powinna być otoczona szerokim wsparciem państwa, także na poziomie samorządowym, a dobrym do tego narzędziem jest Karta Praw Rodziny (za tokfm.pl)
 • Sprzeciw wobec elektrowni atomowej. „Jestem za energią, która da najtańszy prąd w gniazdku. Na razie daje to węgiel, trzeba stawiać na nowoczesne elektrownie węglowe” (za polsatnews.pl)
 • Wprowadzenie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. „Polacy są nieuświadomieni: nawet jeśli są osoby opowiadające za aborcją, to nie zdają sobie sprawy, że za sekundę będzie to ich dotyczyć, bo następnym krokiem będzie eutanazja: chorych, starszych, a może za chwilę i tych, którzy są chorzy na koronawirusa”  (za polsatnews.pl)

Wybory 2020: LISTA KANDYDATÓW

Program pozostałych kandydatów na prezydenta:

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

RadioZET.pl/PAP/PAB