Obserwuj w Google News

PROGRAM WYBORCZY Waldemara Witkowskiego: wybory 2020 [POGLĄDY, POSTULATY]

5 min. czytania
17.06.2020 22:14

PROGRAM WYBORCZY Waldemara Witkowskiego na wybory 2020. Waldemar Witkowski będzie 11. kandydatem na prezydenta w zbliżających się wyborach. Poglądy polityka dla wielu osób mogą być nieznane, dlatego poniżej zamieścimy najważniejsze z nich. Z jakimi obietnicami Waldemar Witkowski startuje w wyborach na prezydenta?

PROGRAM WYBORCZY Waldemara Witkowskiego: wybory 2020 [POGLĄDY, POSTULATY]
fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER

Program Waldemara Witkowskiego: 2020 [UNIA PRACY]

Program Waldemara Witkowskiego zamieszczony na jego oficjalnej stronie internetowej liczy zaledwie trzy punkty. To: 

 • człowiek ważniejszy od kapitału
 •  środowisko ważniejsze od biznesu
 •  Unia Europejska ważniejsza dla Polski niż zamorskie kraje

Więcej o kandydacie można dowiedzieć się z postulatów, które opublikowała Unia Pracy, któremu Witkowski przewodniczy. Oto wybrane zapowiedzi z programu UP:

 • Popieramy inicjatywę obywatelską PRZEDSZKOLE DLA KAŻDEGO DZIECKA, gdyż wyniki egzaminów gimnazjalnych są lepsze u tych uczniów, którzy korzystali z edukacji przedszkolnej a poza tym uczą się współdziałania i integracji.
 • Trzonem systemu edukacji na wszystkich poziomach, powinna być szkoła publiczna, w każdej gminie – dostępna w zakresie podstawowym, gimnazjalnym i średnim zapewniająca dobre kształcenie, wychowanie, opiekę zdrowotna i socjalną.
 • Jesteśmy za powrotem do szkół gabinetów dentystycznych i pielęgniarskich, by zapobiegać chorobom i podnieść kulturę i edukację zdrowotną.
 • Polityka oświatowa nie może być racjonalnie i skutecznie uprawiana w czasowej skali jednej kadencji sejmowej. Szkoła jest zbyt ważna dla nas wszystkich, aby można było ją nadal traktować jako obiekt politycznych przepychanek i skazywać na ciągłe miotanie nią pomiędzy partykularnymi interesami różnych ugrupowań i różnymi opcjami czy to ideologicznymi, czy tez światopoglądowymi.
 • występujemy z inicjatywą powołania Rady Społecznego Porozumienia na Rzecz Szkoły. Rada taka musi skupiać przedstawicieli różnych ugrupowań samorządowych ideowych, politycznych i światopoglądowych i być stanowczo ciałem ponadpartyjnym, reprezentującym wyłącznie interesy społeczeństwa i Strona 12 z 50 państwa.
 • Jesteśmy przekonani o potrzebie utworzenia Polskiej Rady Kultury, która brałaby udział w opiniowaniu działań podejmowanych przez ministerstwo kultury.
 • Konieczne staje się opracowanie strategii rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego na okres minimum lat 15 tj. 2015 – 2030, poprzez zorganizowanie forum ogólnopolskiego w tej sprawie.
 • Nadszedł czas na utworzenie Polskiej Rady Naukowo-Gospodarczej. Rada ta powinna być organem doradczo-opiniodawczym dla władz centralnych. W jej skład wchodzić powinni samodzielni pracownicy nauki (50%) i przedstawiciele gospodarki (50%). Rada powinna opracować założenia do strategii rozwoju nauki i gospodarki na lat 15 tj. na lata 2015- 2030.
 • Nauka powinna być rozliczana za udział w rozwoju gospodarczym poprzez zaangażowanie w innowacyjność, patenty, licencje i rozwiązania technologiczne i organizacyjne.
 • . Uważamy za konieczne powołanie organu doradczego w postaci Krajowej Rady Polityki Społecznej składającej się z przedstawicieli: nauki (samodzielni pracownicy nauki), organizacji pozarządowych i samorządów.

Istotną kwestią jest poprawne funkcjonowanie ZUS, które musi prowadzić do:

 •  ujednolicenia składek ZUS,
 •  uproszczenia rozliczeń z ZUS,
 •  nie umniejszania wpływów do budżetu,
 •  zmniejszenia obciążeń budżetu poprzez ujednolicenie wypłacanych świadczeń.
 •  likwidacji  KRUS przez połączenie z ZUS i utworzenie jednolitej organizacji rentowo emerytalnej
 •  utworzenie jednolitej jednostki podległej Ministrowi Zdrowia dotyczącej orzecznictwa
 • medycznego co do stanu zdrowia ubiegających się o rentę (wyłączenie z ZUS i KRUS).

Aktywniejsza politykę państwa poprzez :

 •   dopłatę do każdego nowego zatrudnionego, np. w wysokości 50% składki ZUS dla firm zwiększających zatrudnienie (zamiast wypłaty świadczeń dla bezrobotnego),
 •   ulg podatkowych dla inwestujących firm, to mamy szansę stworzyć podwaliny pod
 • stabilny rozwój firm działających w Polsce.
 • Widoczną poprawę w funkcjonowaniu systemu spowodowałby niewątpliwie zwiększenie nakładów finansowych na opiekę zdrowotną minimum do 8 % - 9% PKB.
 • Jednym z podstawowych narzędzi kształtowania polityki zdrowotnej powinien być „Narodowy Plan Zdrowotny” którego przygotowanie może być oparte o dokument Światowej Organizacji Zdrowia pt. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.
 • Kontrakty z NFZ powinny być minimum 3- letnie, a wielkość kontraktu powinna być co roku korygowana i dostosowana do ilości pacjentów którzy wybrali leczenie w tym szpitalu.
 • Utworzenie Krajowej Rady Sportu
 • uważamy za konieczne odbycie ogólnopolskiego Forum Turystycznego z udziałem administracji rządowej, samorządowej, organizacji turystycznych organizacji pozarządowych oraz uczelni zajmujących się tymi zagadnieniami.
 • Rząd powinien podjąć działania zmierzające do uaktywnienia osób w wieku 65+ poprzez zastosowanie ulg na przejazdy lub wprowadzenie darmowych przejazdów
 • Możliwie częste wykorzystywanie instytucji referendum, zwłaszcza w powiązaniu organizacyjnym z wyborami różnych szczebli
 •  Doskonalenie sposobu tworzenia prawa obejmującego ograniczenia w ilości nowych ustaw, zwięzłości i jasności merytorycznej, ich treści i czytelności języka zrozumiałego dla przeciętnie wykształconego obywatela
 •  Zreformowanie prokuratur poprzez uproszczenie struktur oraz zlikwidowanie prokuratur apelacyjnych
 •  Ograniczenie władzy korporacji zawodowych w prokuraturach i sądownictwie, chroniących bezkarność i nadużycia własnego środowiska
 •  Wprowadzenie odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec sędziów i prokuratorów za rażące naruszenie władzy w prowadzonych śledztwach i wyrokach, udokumentowanych przyznawanymi odszkodowaniami z tytułu utraty zdrowia, materialnego zniszczenia dorobku życiowego itp.
 •  Ustanowienie instytucji sędziego śledczego, nadzorującego prawidłowość przebiegu dochodzeń prowadzonych przez policję i prokuraturę,
 •  Likwidacja połowy utworzonych po 1989 r. służb specjalnych, - rygorystycznego przestrzegania zasad prowadzenia podsłuchów i inwigilacji
 • Zrównanie w prawach i obowiązkach polskich podmiotów gospodarczych z przywilejami jakimi cieszą się podmioty zagraniczne
 •  Obniżenie bariery wejścia do Sejmu do 3% pozyskanych głosów w wyborach parlamentarnych, przy utrzymaniu zasady proporcjonalności.

Cały program UP jest dostępny tutaj: LINK. 

Waldemar Witkowski: kim jest? [PROGRAM, KANDYDAT, UNIA PRACY]

Waldemar Witkowski to jedenasty, zgłoszony kandydat na prezydenta RP w zbliżających się wyborach. Ma 66 lat, pochodzi z Poznania, jest  przewodniczącym Unii Pracy. Pełnił funkcję  wicewojewody wielkopolskiego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa wielkopolskiego. Był działaczem prezydium Europejskiej Partii Socjalistów, prezesem Poznańskiego Klubu Sportowego "Posnania". Obecnie Witkowski jest zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz prezesem  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 

Wybory 2020: LISTA KANDYDATÓW

Programy pozostałych kandydatów na prezydenta:

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

RadioZET.pl/PAP/PAB