Zamknij

Rekrutacja do liceum 2020 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [KALKULATOR PUNKTÓW]

12.08.2020 12:19
Rekrutacja do liceum 2020 - PUNKTY: jak obliczyć punkty do liceum? [KALKULATOR PUNKTÓW]
fot. PIXABAY

Punkty w rekrutacji do liceum 2020 można zdobyć na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu ósmoklasisty, ocen na świadectwie i wyników w dodatkowych konkursach. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o tym, jakie są kryteria przyjęć do szkół średnich i jak obliczyć punkty do liceum 2020/2021.

Rekrutacja do liceów 2020 - PUNKTY: jak obliczyć punty do liceum 2020 z egzaminu ósmoklasisty i nie tylko? Jakie są zasady i kryteria przeliczania ocen? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje o rekrutacji do liceum 2020 i punktach oraz sposobach ich liczenia.

Rekrutacja do liceum 2020 - PUNKTY z egzaminu ósmoklasisty: jak obliczyć?

Jak obliczyć punkty do liceum 2020 i czym jest kalkulator punktów do liceum? Informacji na ten temat rokrocznie po napisaniu egzaminów szuka wielu uczniów, którzy zaczynają rozglądać się za szkołą średnią. Maksymalna liczba punktów w rekrutacji do liceów 2020 wynosi 200 - 100 z egzaminu ósmoklasisty, a 100 za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy. 

Rekrutacja do liceum 2020/21 - TERMINY. Kiedy składać papiery do liceum? [HARMONOGRAM]

Jeśli chodzi o obliczanie punktów do liceum 2020 za egzamin ósmoklasisty, to pod uwagę bierze się wynik egzaminów w procentach uzyskany z następujących przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynik egzaminu ósmoklasisty, który zostanie przedstawiony w procentach, mnoży się przez 0,35 (z języka polskiego oraz matematyki) oraz przez 0,3 (z języka obcego nowożytnego).

Rekrutacja do liceum 2020 - WYNIKI: kiedy zostaną podane i gdzie sprawdzić online?

Jak obliczyć punkty do liceum 2020? [KALKULATOR PUNKTÓW]

Jak już wspominaliśmy powyżej, do drugiej połowy punktów do rekrutacji do liceum 2020 sumuje się m.in. uzyskane oceny na koniec roku szkolnego, świadectwo czy udział w dodatkowych konkursach. Pod uwagę bierze się następujące oceny, która następnie przeliczane są jako punkty do rekrutacji do liceum 2020:

 • oceny z języka polskiego i matematyki,
 • oceny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału.

Oceny są przeliczane na punkty do liceów 2020 w następujący sposób:

 • celujący - 18 pkt,
 • bardzo dobry - 17 pkt,
 • dobry - 14 pkt,
 • dostateczny - 8 pkt,
 • dopuszczający - 2 pkt.

Warto także wspomnieć o tym, ile punktów do liceum w rekrutacji 2020 można uzyskać za dodatkowe osiągnięcia. W rekrutacji do liceum punkty dodatkowe można uzyskać za:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

2. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.

3. Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.

4. Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

5. Uzyskanie w konkursie albo turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym - 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.

Czy olimpiada zwalnia z matury i egzaminu ósmoklasisty 2020? [LISTA OLIMPIAD]

Z kolei w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przedstawia się następująco:

 • za ocenę celującą po 35 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów,
 • za ocenę dobrą po 25 punktów,
 • za ocenę dostateczną po 15 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą po 10 punktów.

Z języka obcego nowożytnego:

 • za ocenę celującą - 30 punktów,
 • za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów,
 • za ocenę dobrą - 20 punktów,
 • za ocenę dostateczną - 10 punktów,
 • za ocenę dopuszczającą - 5 punktów.

Więcej szczegółowych informacji na temat zasad obliczania punktów w rekrutacji do liceum 2020 można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

RadioZET.pl/JW