Zamknij

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Kiedy i gdzie obowiązuje nauczanie hybrydowe?

28.04.2021 10:50

Nauka hybrydowa dla uczniów klas IV - VIII zacznie obowiązywać w połowie maja - ogłosił na środowej konferencji prasowej Adam Niedzielski. Wszyscy uczniowie będą mogli wrócić do szkół od 29 kwietnia.

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Nauka hybrydowa: na czym polega? Kiedy i gdzie została wprowadzona?

Najprościej mówiąc, nauka hybrydowa to połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i w szkołach. Taka forma organizowania zajęć ma być wprowadzana w szkołach, które znajdują w miejscach, gdzie rozprzestrzenia się koronawirus, a szczególnie w tzw. strefach żółtych i czerwonych. 

Kiedy wracamy do szkoły? [LICEUM, KLASY 4-8, KWIECIEŃ 2021]

Nauka hybrydowa: kiedy i gdzie zostanie wprowadzona?

Nauka hybrydowa. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 4 maja do szkół wrócą uczniowie z klas I-III. Powrót do szkół wszystkich pozostałych uczniów został zaplanowany na 29 maja.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, Morawiecki zapowiedział także, że dzieci z klas IV-VIII i uczniowie szkół średnich będą mogły wrócić do szkół w trybie hybrydowym 15 maja.

Dodał, że od "29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym".

Powrót do szkół: HARMONOGRAM

4 maja - uczniowie klas I-III

15 maja - nauka hybrydowa dla uczniów klas IV - VIII, liceów i techników

29 maja - powrót wszystkich uczniów do szkół

Nauka hybrydowa: co to jest?

Wytyczne dot. nauki hybrydowej podało już Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak poinformował resort, poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół.

Na czym ma polegać nauka hybrydowa? Poniżej zamieszczamy najważniejsze zalecenia:

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga 
  w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
 4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
 5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej:

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
 2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy 
  z poszczególnych przedmiotów.
 3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, 
  lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej 
  np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 
  w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 13. Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

 Cały dokument z wytycznymi MEN znajdziecie w linku poniżej. 

Wytyczne MEN dot. nauki hybrydowej i zdalnej - LINK. Cały dokument jest dostępny do pobrania na samym dole strony

RadioZET.pl/PAP/PAB